Arbetsmiljö

Personlig assistans ses ibland som ett genomgångsyrke i väntan på något annat och ständiga personalbyten är naturligtvis inte till Din fördel som brukare. Vi tar därför alltid hänsyn till vad Din personal anser i alla våra beslut då vi är övertygade om att den god arbetsmiljö där man vill stanna kvar – det är en arbetsplats där alla får säga sitt och känna att man är delaktig.

Vår övertygelse är att en trygg och stark yrkesroll hos assistenten faller Dig som brukare till godo.

Policy om arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare med anställda som utför arbete för arbetsgivarens räkning lyder under arbetsmiljölagen (1977:1160), Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), syftet med denna lag är att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för de anställda.

Arbetsgivaren förutsätts ta hänsyn till att alla anställda har olika behov, ge den anställde möjlighet att påverka sin arbetsmiljö (arbetsgivaren har dock beslutanderätten), ge om så möjligt variation i arbetsuppgifter, sociala kontakter, personlig utveckling, yrkesmässig ansvar, planera och utforma arbete så det kan utformas i en sund och säker miljö. Tillhandahålla ev skyddsutrustning , se till  att utrymme för personlig hygien och förtäring finns samt se till att arbetstider ligger enligt gällande arbetstidslag.

Arbetsgivaren skall genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete verka förebyggande mot ohälsa och olycksfall samt utreda och följa upp arbetsskador. Arbetsgivaren skall även ta hänsyn till att de anställda har olika förutsättningar att genomföra arbetsuppgifter och planera arbetet utifrån detta.

Arbetstagaren har i sin tur ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta de försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetstagaren har även en upplysningsskyldighet gentemot arbetsgivaren när det gäller uppdagade risker i det dagliga arbetet.

Vill du läsa mer om vilka skyldigheter och rättigheter som arbetsgivaren/arbetstagaren har kan du gå in på www.av.se